Informacje finansowe | Jednostkowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Podstawowe wskaźniki finansowe wartość
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik płynności bieżącej (CR)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)