Informacje finansowe | Jednostkowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68780
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5572
Zysk (strata) brutto 4711
Zysk (strata) netto 3713
Aktywa razem 111117
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60752
Zobowiązania długoterminowe 20876
Zobowiązania krótkoterminowe 39876
Kapitał własny 50365
Kapitał zakładowy 9235
Liczba akcji 9234719
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,44
Podstawowe wskaźniki finansowe wartość
Rentowność sprzedaży 5,40
Wskaźnik płynności bieżącej (CR) 1,20
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,55
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,34