Aktualności i wydarzenia

17-04-2018

RB 27/2018 – Rejestracja połączenia spółek

Zarząd WDX S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 16.04.2018 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji połączenia spółki WDX S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Wandalex-Feralco Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”). Połączenie następuje przez przeniesienie na WDX S.A. (jako Spółki Przejmującej) całego majątku Wandalex-Feralco Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118283 (jako Spółki Przejmowanej).