Aktualności i wydarzenia

28-03-2018

RB 26/2018 – Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

Zarząd WDX S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku, w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WDX S.A. z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 9.234.719 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, z czego wszystkie akcje na okaziciela w ilości 7.342.719 są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWNDLX00024, a pozostałe 1.892.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, jest warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016.