Aktualności i wydarzenia

26-03-2018

RB 25/2018 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd WDX S.A. („Spółka”) informuje, iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2018, na dzień 30 marca 2018 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).