Aktualności i wydarzenia

22-03-2018

RB 23/2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. oraz uchwały podjęte przez NWZ

Zarząd WDX S.A. (Spółka) informuje, w dniu 22.03.2018 r. odbyło się prawidłowo, bez formalnego zwołania, w trybie przewidzianym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. w dniu 22 marca 2018 r. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.