Aktualności i wydarzenia

23-02-2018

RB 19/2018 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd WDX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Emitenta w dniu 22 lutego 2018 r. Zawiadomienia, działającego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r z poz. 1639 z późn. zm.), akcjonariusza pana Sławomira Bąkowskiego, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 lutego 2018 r. transakcji sprzedaży akcji, zmniejszył swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 38,41% ogólnej liczby głosów do 33,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.
W załączeniu treść zawiadomienia.