Aktualności i wydarzenia

23-02-2018

RB 17/2018 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd WDX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Emitenta w dniu 22 lutego 2018 r. Zawiadomienia, działających na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r z poz. 1639 z późn. zm.) akcjonariuszy: WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego (łącznie „Strony”), że w wyniku rozliczenia w dniu 22 lutego 2018 r. transakcji nabycia akcji WDX S.A. z siedzibą w Warszawie Strony zwiększyły swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 96,22% ogólnej liczby głosów do 98,29%, tj. łącznie zmieniły dotychczasowy posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Dodatkowo, zmianie uległ stan posiadania każdej ze stron.
Zgodnie z informacją z dnia 7 grudnia 2017 r. WOHO Holdings Limited, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir Bąkowski są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W załączeniu treść zawiadomienia.