Aktualności i wydarzenia

12-02-2018

RB 10/2018 – Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd WDX S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12.02.2018 r. otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Pana Marka Skrzeczyńskiego – Prezesa Zarządu WDX S.A. o transakcjach na akcjach Spółki WDX S.A. Otrzymane powiadomienia dotyczą transakcji zbycia akcji Spółki w związku z „Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki WDX S.A.”, ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 8 grudnia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.)
Treść otrzymanych powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.