Aktualności i wydarzenia

06-12-2017

RB 29/2017 k – Korekta raportu bieżącego nr 29

Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia 04.12.2017 r. znalazła się oczywista omyłka pisarska w następującym zdaniu znajdującym się w końcowej części tego raportu:

„Z uwagi na fakt, iż Emitent zawarł w dniu dzisiejszym z Feralco SAS umowę sprzedaży udziałów w łącznej liczbie 27.770 w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco sp. z o.o. za kwotę 827.000 euro oraz – w konsekwencji – umowę o zakończeniu pomiędzy WDX S.A. a Feralco SAS współpracy na dotychczasowych warunkach i formie – o czym poinformował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 4 grudnia 2017r., ustała przyczyna dalszego opóźnienia którejkolwiek z ww. informacji poufnych, a zatem brak jest podstaw do ich dalszego opóźniania”,

w którym omyłkowo podano kwotę 827.000 euro jako cenę, za którą WDX S.A miał nabyć od Feralco SAS 27.770 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wandalex-Feralco sp. z o. o. , podczas, gdy cena ta wynosiła 728.00 euro i którą to właściwą kwotę wskazywano w powyższym raporcie w zdaniach wcześniejszych. W związku z tym prawidłowa treść wzmiankowanego zdania jest następująca:

„Z uwagi na fakt, iż Emitent zawarł w dniu dzisiejszym z Feralco SAS umowę sprzedaży udziałów w łącznej liczbie 27.770 w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco sp. z o.o. za kwotę 728.000 euro oraz – w konsekwencji – umowę o zakończeniu pomiędzy WDX S.A. a Feralco SAS współpracy na dotychczasowych warunkach i formie – o czym poinformował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 4 grudnia 2017r., ustała przyczyna dalszego opóźnienia którejkolwiek z ww. informacji poufnych, a zatem brak jest podstaw do ich dalszego opóźniania”.

W pozostałym zakresie ww. raport bieżący nr 29/2017 z dnia 04.12.2017 r. nie ulega zmianie.