Aktualności i wydarzenia

23-08-2017

RB 23/2017 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 23 sierpnia 2017 r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Spółki dotyczących paragrafu 21 ust. 2 i 3 oraz paragrafu 30, zgodnie z Uchwałą Nr 17/2017 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.

1) Dotychczasowe brzmienie paragrafu 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

„2. Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się:
1. Osobę:
a) nie będącą zstępnym lub wstępnym żadnego Akcjonariusza Spółki posiadającej akcje
uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub zstępnym lub
wstępnym członka Zarządu,
b) nie posiadającą w innym stosunku prawnym z żadnym Akcjonariuszem Spółki
posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub
z członkiem Zarządu, który w istotny sposób mógłby oddziaływać na jej prawa lub obowiązki.
2. Osobę nie pozostającą w stosunku bezpośredniej podległości służbowej wobec członka
Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
3. Osobę nie posiadającej istotnych powiązań handlowych ze Spółką oraz podmiotami
zależnymi Spółki. Przez osobę posiadającą istotne powiązania handlowe należy rozumieć taką
osobę, której co najmniej 50% rocznego dochodu pochodzi z transakcji zawartych ze Spółką
oraz jej podmiotami zależnymi.”

Po dokonanej zmianie paragraf 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki otrzymują następującą treść:

„2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjach korporacyjnych.”

2) W paragrafie 30 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 14 dodaje się punkt 15 o następującym brzmieniu:
„15) wyraża zgodę na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach i radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej.”