Aktualności i wydarzenia

21-07-2017

RB 21/20147 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych WDX S.A. za II kwartał i I półrocze 2017 roku

Zarząd WDX S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy WDX S.A. za II kwartał i I półrocze 2017 roku.

Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-czerwiec 2017 roku przez Spółkę, jednostkę zależną i współkontrolowaną.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą takiej podlegać zgodnie z przepisami prawa.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Emitenta za I półrocze 2017 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Emitent poinformuje raportem bieżącym.